SAPPORO – CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU (BÁO ĐẦU TƯ)